Articles

Han Yigong


Han Yigong was born in 1967. He studied Xinyi Liuhe when he was young. In 1993 he started Hunyuan Taiji with Grandmaster Feng Zhiqiang. In 2006 he became a disciple of Grandmaster Feng. Currently he is the head of the China People's University Hunyuan Taiji Center. He has the designation of 4th Dan in Chinese Martial Arts.
[hdplay file=/videos/HanYiGong24.MP4 ]


Source/来源:http://www.01248.cn/hunyuan/cn/video/cn_hanyigong.asp
Source: https://practicalmethod.com/?p=8438